UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

Umowa z użytkownikiem

("Umowa")

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową przed ściągnięciem lub użyciem aplikacji udostępnianych przez kreuzwerker sp. z o.o. sp.k. W razie braku zgody na którekolwiek z poniższych postanowień nie należy ściągać ani używać aplikacji.

1. Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy Tobą (" Użytkownikiem ") a kreuzwerker sp. z o.o. sp.k. (" XW PL "), z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Imielińska 17, 02-710 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 689111 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080016267, o kapitale zakładowym 80.000,00 zł.

2. Niniejsza Umowa zawiera warunki używania dotyczące mobilnych aplikacji "PaperGPS" oraz "PaperGPS Premium" (łącznie: " Aplikacje ") stworzonych i będących własnością XW PL, oferowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem innych sprzedawców. W tym drugim przypadku, zasady stosowane przez innych sprzedawców mogą również znajdować zastosowanie i Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z nimi przed nabyciem Aplikacji. Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy poprzez ściągnięcie lub używanie Aplikacji. Niniejsza Umowa będzie stosowała się odpowiednio do wszelkich wersji, uaktualnień, poprawek i innych modyfikacji Aplikacji stworzonych lub udostępnianych przez XW PL. XW PL zastrzega sobie prawo do przeniesienia części swoich praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot oraz do ustanowienia dodatkowych warunków używania Aplikacji lub modyfikowania warunków ustanawianych niniejszą Umową, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych funkcjonalności Aplikacji; takie dodatkowe lub zmodyfikowane warunki będą udostępniane na stronie internetowej XW PL (www.PaperGPSapp.com) i wejdą w życie po udostępnianiu ich na w/w stronie internetowej przez okres 30 dni (w takiej sytuacji przepisy o ochronie konsumentów mogą przyznawać Użytkownikowi określone uprawnienia, np. prawo do rozwiązania niniejszej Umowy), chyba że zmodyfikowane warunki będą dotyczyły nowej wersji Aplikacji i z tej przyczyny będzie wymagane zaakceptowanie ich przez Użytkownika w procesie instalacji nowej wersji. Ściągnięcie lub używanie nowych wersji lub funkcjonalności Aplikacji może być uzależnione od ich zakupu.

3. Poprzez zakupienie Aplikacji Użytkownik uzyskuje od XW PL niewyłączną ograniczoną licencję do używania Aplikacji (" Licencja "). W ramach Licencji Użytkownik ma prawo ściągnąć, zainstalować i używać Aplikacji tylko dla swoich celów i wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową, instrukcjami używania oraz inną dokumentacją dostarczaną wraz z Aplikacją. Jakiekolwiek rozszerzenie zakresu niniejszej Licencji (np. uzyskanie prawa do udzielenia dalszej licencji lub wynajęcia Aplikacji) wymaga wyraźnej pisemnej zgody XW PL, pod rygorem nieważności. W ramach Licencji Użytkownik uzyskuje jedynie uprawnienia wprost wymienione w niniejszej Umowie. Pojedynczy zakup Aplikacji (jedna Licencja) pozwala Użytkownikowi na używanie zakupionej Aplikacji na jednym urządzeniu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza Umowa dotyczy używania Aplikacji, a zatem jakiekolwiek mapy, plany lub inne treści pochodzące od osób trzecich ściągnięte, nabyte lub w inny sposób pozyskane za pośrednictwem interfejsu Aplikacji mogą podlegać odrębnym warunkom użytkowania ustanawianych przez osoby trzecie oraz prawa obowiązujące w różnych jurysdykcjach. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się ze stosownymi regulacjami, instrukcjami lub umowami i stosować się do ich postanowień, które mogą w szczególności ograniczyć wykorzystanie treści pochodzących od osób trzecich do użytku własnego (niekomercyjnego).

5. Użytkownik nie jest uprawniony do m.in. modyfikowania, dystrybuowania, oferowania, udzielania dalszych licencji, wynajmowania, dekompilowania, kopiowania, publicznego prezentowania lub reklamowania Aplikacji lub jakiegokolwiek fragmentu jej kodu źródłowego, jak również do tworzenia jakichkolwiek aplikacji na ich bazie – bez wyraźnej pisemnej zgody XW PL. Aplikacje, ich nazwy handlowe, komponenty oraz sposób zaprojektowania są chronione przez prawo i stanowią wyłączną własność XW PL.

6. Ponadto, Użytkownik:
  • powinien instalować lub używać Aplikacje jedynie na urządzeniach mobilnych, dla których zostały one zaprojektowane, tj. iPhone 5, iPhone 5s, seria iPhone 6, seria iPhone 7, iPhone 8 oraz wyłącznie na oryginalnych systemach operacyjnych;
  • nie powinien modyfikować Aplikacji ani ich kodu źródłowego ani używać jakichkolwiek aplikacji pochodzących od osób trzecich, które bezpośrednio wpływają na sposób działania Aplikacji w zakresie celu przewidzianego przez XW PL jako ich twórcę; w razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z XW PL przed podjęciem takich działań w odniesieniu do Aplikacji i podjąć je jedynie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody XW PL;
  • nie powinien używać Aplikacji w sposób mogący zagrozić lub naruszać prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w szczególności dotyczące map, planów lub innych treści tworzonych przez osoby trzecie (w tym także nabywanych za pośrednictwem interfejsu Aplikacji) – Użytkownik nie powinien m.in. importować ani eksportować przy użyciu Aplikacji żadnych map ani planów, w odniesieniu do których nie posiada stosownego uprawnienia;
  • niniejszym akceptuje, że Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie treści pochodzące od Użytkownika lub osób trzecich przetwarzane lub tworzone przy użyciu Aplikacji (w szczególności mapy lub plany importowane lub eksportowane na/z Aplikacji), a XW PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści importowane, tworzone lub eksportowane przez Użytkownika lub osoby trzecie; XW PL może ponosić odpowiedzialności, w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie lub jakichkolwiek uzupełniających umowach lub regulacjach innych sprzedawców (wyraźnie zaakceptowanych przez XW PL), jedynie za treści, o ile takowe się pojawią, udostępniane przez XW PL w odniesieniu do których XW PL wyraźnie przyjmie na siebie taką odpowiedzialność;
  • nie powinien polegać na Aplikacjach jako na jedynym lub głównym narzędziu ustalania lokalizacji; Aplikacje mają na celu ułatwienie Użytkownikowi ustalenia pozycji na bazie map lub planów i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako zamiennik dla map lub planów ani dla precyzyjnych urządzeń lokalizacyjnych;
  • przyjmuje do wiadomości, że na działanie Aplikacji mogą mieć wpływ różne czynniki takiej, jak dostępności i poprawność działania usług GPS oraz sieci mobilnych, jakość importowanych treści, konfiguracja systemu operacyjnego lub urządzeń, na których działają Aplikacje, jak również sposób korzystania przez Użytkownika z Aplikacji (w szczególności poprawna kalibracja na danej mapie lub planie przez Użytkownika); ze względu m.in. na takie czynniki XW PL nie jest w stanie zapewnić, że Aplikacje będą w stanie ustalić dokładną lokalizację Użytkownika na jakiejkolwiek mapie lub planie w jakichkolwiek warunkach;
  • jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody, krzywdy, uszczerbki (w tym na zdrowiu) lub naruszenia prawa lub umów spowodowane przez własne działania lub zaniechania Użytkownika, niewłaściwe używanie Aplikacji lub nie przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy, instrukcji używania lub wszelkich zasad innych sprzedawców znajdujących zastosowanie do Aplikacji;
  • będzie wyłącznie odpowiedzialny za opłacanie wszelkich podatków lub wypełnianie innych świadczeń publicznoprawnych związanych z zakupem lub używaniem Aplikacji przez Użytkownika, chyba że właściwe przepisy prawa (których stosowanie nie mogłoby być modyfikowane niniejszą Umową) wymagałyby spełniania takich świadczeń przez XW PL;
  • przyjmuje do wiadomości, iż Aplikacje, tak jak wszelkie inne nowo tworzone programy, pomimo ich testowania przed wprowadzeniem na rynek, mogą nie zawsze działać poprawnie, m.in. z uwagi na nieprzewidziane problemy techniczne lub nieprawidłowości w kodzie; XW PL, tak długo, jak długo będzie oferować Aplikacje (w danej wersji) na danym rynku, podejmie rozsądne starania, aby wyeliminować tego rodzaju problemy po ich ujawnieniu, jednakże nie zawsze musi to przynieść zamierzony rezultat.
7. XW PL zastrzega sobie prawo do: (i) rozwiązania niniejszej Umowy (w tym Licencji) ze skutkiem natychmiastowym w razie jakiegokolwiek poważnego naruszenia przez Użytkownika jego zobowiązań; lub (ii) zaprzestania w dowolnym czasie oferowania Aplikacji lub świadczenia wsparcia technicznego w odniesieniu do Aplikacji. Zawiadomienie o takiej decyzji zostanie opublikowane na stronie internetowej aplikacji (www.PaperGPSapp.com).

8. W żadnych okolicznościach, w tym w sytuacji braku należytej staranności, XW PL (w tym pracownicy i członkowie kierownictwa spółki) nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, wynikowe ani podlegające odszkodowaniu karnemu szkody w związlu ż aplikacjami, wliczając w to szkody wynikające ż nieprawidłpwego użycia aplikacji lub nieumiejętności ich użycia, nawet w sytuacji, w której XW PL została uprzedzona o możliwości wystąpienia takiej szkody. Całkowita odpowiedzialność XW PL w związku ż aplikacjami nie może przekroczyć kwoty zapłaconej w ramach ich nabycia przez danego użytkownika (postanowienia tego nie stosuje się w jurysdykcjach, w których wyłączają je przepisy o ochronie konsumentów, jednak wyłącznie w zakresie wyłączonym przez właściwe przepisy prawa).

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż XW PL może używać narzędzia "Google Analytics" celem gromadzenia zbiorczych danych dotyczących używania Aplikacji, aby oceniać i rozwijać Aplikacje. Zgodnie z zasadami "Google Analytics", takie dane nie będą zawierały żadnych danych osobowych (tj. danych dotyczących możliwej do zidentyfikowania osoby). Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami używania i politykami "Google Analytics" dostępnymi na stronie internetowej Google celem uzyskanych dodatkowych informacji w tym przedmiocie.

10. Niniejsza Umowa (w tym Licencja), jak również wszelkie stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a XW PL dotyczące Aplikacji podlegają i winny być interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zaś wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową (w tym z Licencją), jak również stosunkami prawnymi pomiędzy Użytkownikiem a XW PL dotyczącymi Aplikacji podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
Share by: